2023: Penilaian Tahap Kepuasan Pelanggan

 

2023: Penilaian Tahap Kepuasan Pelanggan


         LAPORAN PENCAPAIAN DASAR & OBJEKTIF KUALITI  
2023  
         
PBT: Majlis Daerah Lawas  
         
Bil. Dasar & objektif kualiti Peratus Pencapaian (%)
1 Permohonan pelan bangunan yang lengkap akan diproses dan dikemukakan kepada agensi luar / seksyen dalaman yang berkaitan untuk ulasan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja 100.0
2 Pelan bangunan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Majlis dalam tempoh tidak melebihi empat belas (14) hari bekerja selepas mendapat kelulusan dari semua agensi yang berkaitan untuk kelulusan. 100.0
3 “Occupation Permit" hendaklah dikeluarkan dalam tempoh dua (2) hari bekerja. 100.0
4 100% jumlah projek pembangunan yang diluluskan siap dilaksanakan dalam tahun semasa 100.0
5 Merancang program dan aktiviti perpustakaan secara tahunan dan dilaksanakan 100% pada tahun semasa 191.7
6 Mengambil tindakan susulan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja ke atas setiap kesalahan / pelanggaran undang-undang. 100.0
7 Melaksanakan program pembangunan komuniti bersama penduduk / badan bukan kerajaan mengikut jadual yang dirancang dan dapat dilaksanakan lapan puluh lima peratus (85%) dalam tahun semasa. 25.0
8 Sampah domestik dikutip sekurang-kurangnya dua (2) kali seminggu dan mengikut jadual kutipan yang ditetapkan oleh Majlis 0.0 0.0 #DIV/0!
9 Permohonan lesen yang lengkap diproses dan diluluskan dalam tempoh sembilan puluh (90) hari bekerja 100
10 Semua bil cukai taksiran dihantar tiga (3 bulan) sebelum tarikh akhir pembayaran yang diwartakan 0.0 100.0 #DIV/0!
11 Memberi respon kepada pengadu dalam tempoh dua puluh empat (24) jam dan status pelaksanaan tindakan ke atas aduan dalam tempoh tidak melebihi tiga (3) hari bekerja dari tarikh aduan diterima 100.0 100.0